Renata Karwala - wykaz zrealizowanych projektów

 • Projekt pt. „Inżynier – praktyczny zawód” –nr POKL.04.01.01-00-294/09-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe, Działanie 4.1 . Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej o wiedzę, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego. Wartość projektu 2 978 324,36 PLN. Koordynator finansowy w okresie od 01.02.2010 do 30.06.2013
 • Projekt pt. „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych’ -  nr POKL.08.01.01-24/428/08 Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników w przedsiębiorstwie i regionie, oddziałanie 8.1.1  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Wartość projektu 970 744,00 PLN. Koordynator finansowy w okresie od 01.10.2009 do 30.06.2013.
 • Projekt pt. „Przełamywanie barier dotyczących przedsiębiorczości oraz stymulowanie zakładania firm wśród długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn z podregionu częstochowskiego” nr POKL.06.02.00-24-073/09-01, Członek Komisji Oceniającej Wnioski w okresie od 01.11.2010 do 28.02.2011 Projekt pt. „Załóż firmę za pieniądze unijne” nr POKL.06.02.00-24-074/08, Członek Komisji Oceny Wniosków w okresie od 06.03.2010 do 30.08.2010.
 • Projekt pt. „Załóż firmę za pieniądze unijne” nr POKL.06.02.00-24-074/08, Członek Komisji Oceny Wniosków w okresie od 06.03.2010 do 30.08.2010.
 • Projekt  pt.„Nauczyciel przedmiotów zawodowych” nr POKL.03.03.02-022/08-03; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe. Wartość projektu 4 478 075,2 PLN.  Koordynator finansowy w okresie od 01.10.2009 do 30.06.2013; zastępstwo za kierownika projektu w okresie od 01.09.2010 do 31.12.2010.
 • Projekt  pt.„Europielęgniarka – studia pomostowe” nr Z/2.24/II/2.1/16/06 w ramach działania 2.1 ZPORR. Wartość projektu 881 354,10 PLN.  Księgowy projektu w okresie od  01.05.2006 do 31.03.2008.
 • Projekt  pt. nr  Z/2.24.II/2.1/76/05 pt.: ”Szkolenia komputerowe i językowe – szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych”. Wartość projektu 102 150,00PLN. Księgowy projektu w okresie
  od 01.12.2005 do 31.12.2006.
 • Projekt pt. ”Młodzi przedsiębiorcy – zwiększenie szans na samozatrudnienie nr Z/2.24.II/2.5/032/05. Wartość projektu 867 628,00 PLN. Księgowy projektu w okresie od  01.,08.2005 do 31.05.2007. Udział w spotkaniach grupy przedsiębiorstw utworzonych w ramach projektu w charakterze moderatora, w tym przygotowanie i przeprowadzenie spotkań, udzielanie odpowiedzi na pytania oraz dyskusja z Beneficjentami w okresie 10.04.2007-31.05.2007; Asystent w okresie od 02.01.2007 do 31.05.2007; ekspert-przygotowanie i przeprowadzenie wykładu oraz udzielanie odpowiedzi na pytania oraz dyskusja z Beneficjentami w okresie od 03.04.2006 do 31.05.2007.
 • Projekt „Realizacja studiów pomostowych dla pielęgniarek w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006” w ramach programu PHARE nr 2002/000-580.02.07.03/G/2SP/06/05.Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. Wartość projektu 73 500,00 EURO. Realizacja w okresie od 15.03.2005 do 15.12.2005.
 • „Punkt Konsultacyjno – Doradczy” w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, świadczenie bezpłatnych usług doradczych i informacyjnych dla MŚP i bezrobotnych z regionu. Rozliczenie finansowe oraz konsultacje (z zakresu rachunkowości i podatków) z przedsiębiorcami i osobami fizycznymi planującymi utworzenie własnej firmy. Realizacja w okresie 01.08.2001 - 30.03.2002.

 • Biuro Karier” nr 2/12/ABK/2003 w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizacja w okresie od 01.12.2003 do 31.03.2004.
 • Biuro Karier” nr 31/BK/203/2002 w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizacja w okresie od 01.12.2002 do 31.03.2003.
 • „ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM – rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej” III i IV edycja w ramach Konkursu na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych  - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ”. Realizacja w okresie od 01.10.2002 do 31.12.2002.
 • „Utworzenie Laboratorium Energii Odnawialnych” w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja Ekologiczna w okresie 01.01.2002 - 30.12.2004.
 • Projekt „ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM – rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej” I edycja w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywa wspierająca rozwój przedsiębiorczości. Realizacja w okresie od 20.10.2001do 20.12.2001.

 • Projekt pt.:”Euromobil” nr 225825-CP-1-2005-1-FR-LINGUA-L2. Realizacja w okresie od 01.10.2005 do 30.09.2007.
 • „ULTREIA” nr F/03/A/JTR-11508 w ramach programu Leonardo da Vinci II. Projekt umożliwił osobo z Francji odbycie miesięcznego kursu  nauki  języka polskiego i angielskiego oraz dwumiesięcznej  praktyki w polskich firmach. Realizacja w okresie od 04.10.2004 do 24.12.2004.
 • „TiFoLa“ nr 27954-IC-1-2002-BE-ERASMUS-IPUC-1 w ramach programu Socrates, realizacja projektu w okresie
  od  01.10.2003 do 30.09.2004.
 • „DiMeLi“ nr 2002-5761/001-001 EDU-ELEARN w ramach programu E-Learning, realizacja w okresie od 01.12.2002 do 01.11.2004.
 • Projekt pt. „Euromobilite” mr F/02/A/JTR/117709 w ramach programu Leonardo da Vinci. Realizacja w okresie od 31.03.2003 do 27.06.2003.
 • Projekt pt.”Minerva Convergence” nr 101458-CP-1-2002-1-FR-MinerVa-M. Realizacja w okresie od 02.01.2003 do 01.10.2004.
 • „Convergence” nr 101458-CP-1-2002-1-FR-MINERVA-M w ramach programu Socrates, realizacja w okresie od 01.10.2002 do 01.10.2004.
 • „Eurostażysta – zdobywanie doświadczenia zawodowego w firmach innowacyjnych” nr PL/04/A/Plb/174127 w ramach programu Leonardo da Vinci Wymiany i Staże, realizacja projektu w okresie od  01.07.2004 do 30.01.2006.
 • „Dzielenie się doświadczeniami europejskimi w zakresie szkolenia dorosłych” nr 21 – GRU2-2002/3 w ramach programu Grundtvig 2. Realizacja w okresie od 01.08.2002 do 31.07.2003.
 • Projekt „Centrum Innowacji (Centrum Kształcenia Liderów Innowacji – szkolenie trenerów z zakresu narzędzi i metod transferu innowacji do MSP)” nr PL / 01 / A / Exd / 140398 w ramach programu Leonardo da Vinci Wymiany i Staże. Realizacja w okresie od 11.12.2001 do 31.12.2003.
 • „Dzielenie się doświadczeniami europejskimi w zakresie szkolenia dorosłych” nr SOC/14 – GR2 – 2001 w ramach programu Socrates Grundtvig 2. Realizacja w okresie od  15.10.2001 do 15.09.2002.
 • European Health Manager – 2000” nr A / 99 / 1 / 050154 / PI / III.3.a / PC” w ramach  programu Leonardo da Vinci Senior Program. Cel projektu: opracowanie program nowej specjalizacji Studia Europejskie, prowadzenie badań naukowych, wydanie materiałów dydaktycznych. Realizacja w okresie od 01.01.2000 do 30.03.2001.
 • Projekt pt.„Euspen” w ramach programu  TEMPUS PHARE nr AC JEP-13490-98 , realizacja w okresie od 15.12.1998 do 14.03.2001.
 • Projekt „ERASMUS – uczenie się przez cale życie”, realizacja od 01.07.1998 do 30.09.2012.

Magdalena Buchta - wykaz zrealizowanych projektów

 • Projekt pt. „Multimedialny nauczyciel” , nr POKL. 09.04.00-24-070/12- współautor,
 • Projekt pt. „Pielęgniarki i pielęgniarze z tytułem magistra", nr POKL.04.03.00-00-086/12 – autor
 • Projekt pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, nr POKL.03.03.02-00-022/08, 01.10.2008 do 30.04.2015 (autor, Kierownik w okresie od  01.10.2008 do nadal)
 • Projekt pt. „Nasza Szkoła SP 51 – nasze przedszkolaki”, nr POKL 09.01.01-24-064/10, 01.07.2011-30.06.2013 (autor, koordynator ds. monitoringu i promocji od 01.07.2011 do 30.06.2013)
 • Projekt pt. „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych” nr WND-POKL.08.01.01-24-428/08 (współautor, koordynator ds. promocji w okresie od 01.10.2009 do 30.09.2011).
 • Projekt „Europielęgniarka – studia pomostowe” nr Z/2.24/II/2.1/16/06 w ramach działania 2.1 ZPORR, okres realizacji 01.07.2006 – 31.03.2008 (współautor projektu, Główny Asystent Kierownika Projektu)
 • Projekt „Przełamywanie barier dotyczących przedsiębiorczości oraz stymulowanie zakładania firm wśród długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn z podregionu częstochowskiego” nr POKL.06.02.00-24-073/09-01 (01.11.2010-28.02.2011, członek Komisji Oceniającej Wnioski)
 • Projekt „Załóż firmę za pieniądze unijne” nr POKL.06.02.00-24-074/08 (26.03.2010- 30.08.2010członek Komisji Oceny Wniosków)
 • Projekt „Młodzi przedsiębiorcy – zwiększenie szans na samozatrudnienie” nr Z/2.24/II/2.5/032/05 w ramach działania 2.5 ZPORR, okres realizacji 01.08.2005 – 31.05.2007, wartość projektu 1.050.778zł (autor, Główny Asystent Kierownika Projektu)
 • Projekt „Szkolenia komputerowe i językowe – szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych” nr Z/2.24/II/2.1/76/05 w ramach działania 2.1 ZPORR, okres realizacji 01.12.2005 – 31.12.2006, wartość projektu 102 150zł (autor, Kierownik Projektu)
 • Projekt „Załóż firmę za pieniądze unijne – Samorealizacja przez biznes” nr Z/2.24/II/2.5/073/06 w ramach działania 2.5 ZPORR, Przewodniczący komisji oceny projektów)
 • Projekt „Realizacja studiów pomostowych dla pielęgniarek w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006” w ramach programu PHARE Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych, okres realizacji 01.03.2005-15.12.2005 (współautor)
 • Projekt „Eurostażysta – zdobywanie doświadczenia zawodowego w firmach innowacyjnych” nr PL/04/A/Plb/174127w ramach programu Leonardo da Vinci Wymiany i Staże - okres realizacji od 1.07.2004r. do 30.01.2006r. (autor, koordynator)
 • Projekt „Biuro Karier” nr 31/BK/203/2002 w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - okres realizacji od 01.12.2002r. do 31.03.2003r. (autor, koordynator)
 • Projekt „ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM – rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej” III i IV edycja w ramach Konkursu na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (autor, koordynator)
 • Projekt „Punkt Konsultacyjno – Doradczy” w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - okres realizacji od 01.08.2001r. do30.03.2002r. (autor, koordynator, wykonawca)
 • Projekt „PLATO – Silesia” w ramach programu Zarządu Województwa Śląskiego Agencja Rozwoju Limburgii - okres realizacji od 01.02.2002r. do 30.10.2003r. (koordynator w regionie częstochowskim)
 • Projekt „Centrum Innowacji (Centrum Kształcenia Liderów Innowacji – szkolenie trenerów z zakresu narzędzi i metod transferu innowacji do MSP)” nr PL / 01 / A / Exd / 140398 w ramach programu Leonardo da Vinci Wymiany i Staże - okres realizacji od 11.12.2001r. do 31.12.2003r. (autor, koordynator)
 • Projekt „ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM – rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej” I edycja w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywa wspierająca rozwój przedsiębiorczości - okres realizacji od 20.10.2001r. do 20.12.2001r. (autor, koordynator)
 • Projekt „EUSPEN” w ramach programu TEMPUS PHARE - okres realizacji od 15.12.1998r. do 14.03.2001. (asystent lokalnego koordynatora projektu)

ul. Łódzka 8/12 lokal 7.10

42-202 Częstochowa

Godziny pracy:

poniedziałek 13:00 - 18:00

wtorek - czwartek 9:00 - 15:00

piątek 9:00 - 14:00

Zapraszamy!

601-532-120

facebook.com/biuroerka