• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych,
 • ewidencja sprzedaży i zakupów VAT,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji do urzędów skarbowych (podatki dochodowe i podatek VAT),
 • obliczanie i ewidencjonowanie różnic kursowych,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • przejście z książki przychodów i rozchodów na pełną księgowość,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, CIT-8),

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji do urzędów skarbowych (podatki dochodowe i podatek VAT),
 • rozliczenia z ZUS
 • rozliczenia z US

 • Karta podatkowa
 • ewidencja sprzedaży VAT lub w przypadku zwolnienia uproszczona ewidencja sprzedaży (w celu ustalenia momentu, w którym tracą zwolnienie z VAT - 50 000zł),
 • ewidencja zatrudnienia (max 5 osób),
 • imienne karty wynagrodzeń
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • ewidencja przychodu,
 • ewidencja sprzedaży VAT,
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia

ul. Łódzka 8/12 lokal 7.10

42-202 Częstochowa

Godziny pracy:

poniedziałek 13:00 - 18:00

wtorek - czwartek 9:00 - 15:00

piątek 9:00 - 14:00

Zapraszamy!

601-532-120

facebook.com/biuroerka